czwartek, 18 lipca, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

REGULAMIN DYSKOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN DYSKOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV

 

1.Dyskoteka organizowana jest w internacie szkoły za zgodą dyrektora szkoły i kierownika    

   Internatu.

 1. Dyskoteka andrzejkowa odbędzie się 30.11.2023 roku.
 2. Dyskoteka szkolna odbędzie się w godzinach od 17.00 do 20.00 Podane godziny trwania

    dyskoteki mogą być modyfikowane przez dyrektora szkoły.

 1. O dyskotece szkolnej dyrektor szkoły zawiadamia Komendę Policji w Szczecinku.
 2. Dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę w przypadku niewystarczającej

    liczby opiekunów lub z innej przyczyny.

 1. Na dyskoteki szkolne nie są wpuszczane osoby spoza szkoły, dotyczy to również

    absolwentów ZS nr 2.

 1. Uczeń ma obowiązek dostarczyć zgodę opiekunom Samorządu Uczniowskiego w dniu

    dyskoteki. Na podstawie deklaracji opiekunowie Samorządu Uczniowskiego sporządzają

     listę uczniów biorących udział w dyskotece.

 1. Wyrażenie zgody na udział w zabawie stanowi jednocześnie deklarację zapoznania się z

    regulaminem dyskoteki oraz zgodę na samodzielne opuszczenie dyskoteki po zakończeniu

    zabawy.

 1. Uczeń, który opuści dyskotekę w trakcie jej trwania nie może już na nią powrócić.
 2. Za bezpieczeństwo w drodze na dyskotekę i po jej zakończeniu odpowiedzialni są rodzice

     prawni opiekunowie ucznia.

 1. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczyciele oraz opiekunowie Samorządu

      Uczniowskiego.

 1. Nauczyciel sprawujący opiekę zobowiązany jest do terminowego objęcia dyżuru w

      miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnego działania na rzecz

      respektowania regulaminu dyskoteki oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.

 1. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające

       bezpieczeństwu uczestników imprezy. Niedozwolone jest:

 1. a) wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia.
 2. b) bieganie po korytarzach i schodach.
 3. c) otwieranie i wychylanie się przez okna budynku, wchodzenie wychodzenie przez

    okna.

 1. d) stosowanie agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg.

    przezywanie, obrażanie, wyzywanie itp.).

 1. e) siadanie na schodach, półpiętrach blokując swobodne poruszanie się innych uczestników

    imprezy,

 1. f) śmiecenie, niszczenie mienia i sprzętu.
 2. g) noszenie przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów.
 3. h) publiczne i ostentacyjne manifestowanie uczuć.
 4. i) podejmowanie innych   zachowań   zagrażających   bezpieczeństwu uczestników

    dyskoteki lub stwarzające zagrożenie dla budynku, w którym się odbywa.

 1. Niewłaściwe zachowanie ucznia w trakcie dyskoteki podlega karom określonym w

      Statucie Szkoły.

 1. W czasie dyskoteki obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu,

      zażywania środków odurzających i psychoaktywnych, oraz wnoszenia ww. środków do

      budynku, w którym odbywa się zabawa.

 1. Złamanie zakazu z punktu 15 może spowodować przerwanie dyskoteki.
 2. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu odbierają osobiście

     rodzice prawni opiekunowie.

 1. W przypadku podejrzenia o posiadanie przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów lub

     środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie dyrektora szkoły, wychowawcę,

     rodziców i policję.

19.Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców opiekunów

     prawnych sprawców zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły.

 1. Regulamin dyskoteki szkolnej jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

Zgoda rodziców, plik do pobrania

 

Skip to content