Dobry klimat dla zawodowców.

Tytuł projektu: „Dobry klimat dla zawodowców” –  wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez wsparcie czterech zespołów szkół kształcenia zawodowego z terenu powiatu szczecineckiego: Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Techników Zawodowe przy Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku.

Projekt zakłada realizację:

1.     Programu praktyk zawodowych dla uczniów

2.     Kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje – kurs prawa jazdy kat. B, kurs ECDL,  certyfikowane kursy zawodowe

3.     Doradztwa zawodowego,

4.     Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia

5.     Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,

6.     Wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych do przedsiębiorców, pracodawców/udział w imprezach branżowych, targach tematycznych

W projekcie do końca 2020 roku weźmie udział 720 uczniów oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Wartość projektu to 3 812 505,24 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 3 431 253,90 zł.

„DOBRY KLIMAT DLA ZAWODOWCÓW” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą realizowali:

-Płatne miesięczne staże w przedsiębiorstwach

-Bezpłatny kurs (jeden z kursów) :

  • kurs prawa jazdy kat. B (60 godz.)
  • kurs ECDL BASE Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (100 godz.)
  • kurs kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych II WJO wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych (33 godz.)

-Indywidualne doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym, ukierunkowane na jego rozwój zawodowy (2 godz. na jednego uczestnika).

Szkolny koordynator projektu: Jadwiga Broniewska – kierownik szkolenia praktycznego.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU
,,DOBRY KLIMAT DLA ZAWODOWCÓW”
W ZESPOLE SZKÓŁ NR IM. KS. WARCISŁAWA IV W SZCZECINKU
NA ROK 2019

Dokumenty uczestnictwa do ściągnięcia :

deklaracja uczestnictwa :
formularz zgłoszeniowy :
regulamin uczestnictwa :
oświadczenie uczestnika projektu :