czwartek, 18 kwietnia, 2024
zs2warcislaw.eu

Nabór do szkoły

UWAGA

WNIOSKI I KWESTIONARIUSZE SĄ DRUKAMI DWUSTRONNYMI PROSIMY DRUKOWAĆ OBYDWIE STRONY !!!

 – Wniosek o przyjęcie do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia [pobierz PDF 246 KB]

 – Kwestionariusz ucznia przyjętego do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia – [pobierz PDF 319 KB]  

– wniosek o przyjęcie do internatu [pobierz PDF 113 KB]

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia – nieletni – [pobierz PDF 237 KB]

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia – pełnoletni – [pobierz PDF 235 KB]

Kwestionariusz do Branżowej Szkoły II Stopnia -nieletni – [pobierz PDF 323 KB]

Kwestionariusz do Branżowej Szkoły II Stopnia – pełnoletni – [pobierz PDF 290 KB]

Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Termin składania wniosków: od 10 maja do 14 czerwca 2024

2. 10.05 – 14.06.2024 – kandydaci muszą odebrać skierowanie na badanie lekarza medycyny pracy wydawane przez sekretariat ZS Nr 2

3. Od 21.06.2024 r. do 05.07.2024 r. do godz. 1500 – należy dostarczyć kopie lub oryginały:

– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
– wyników egzaminu ósmoklasisty

4. 12.07.2024 r. godz. 1200 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5. Od 12.07.2024 r. do 17.07.2024 r. do godz. 1500 – należy dostarczyć:

– oryginały (jeśli nie były dostarczone wcześniej): świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty
– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

– umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego  w charakterze pracownika młodocianego – dotyczy branżowej szkoły I st

6. 18.07.2024 r. godz. 1500 ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7. Od 18.07.2024 r. do 22.07.2024 r. składanie wypełnionego kwestionariusza ucznia przyjętego do szkoły oraz 2 fotografii

8. Kryteria przyjmowania:
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach:

a) z języka polskiego,
b) z matematyki
– mnoży się przez 0,35;

a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, język obcy oraz jeden z przedmiotów (biologia, geografia, fizyka, chemia lub historia – najwyższa ocena z ww. przedmiotów)

1) za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów;
2) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
3) za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
4) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
5) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach
i konkursach:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uwaga! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, gdzie powinny być m.in. odnotowane:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

Podejmowanie decyzji, które szczególne osiągnięcia ucznia zostaną wpisane na świadectwie – z uwzględnieniem powyższych przepisów – należy do dyrektora szkoły. Wyżej wymienione zawody powinny być organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.

Osoby zwolnione z obowiązku przystępowania do egzaminu ósmoklasisty:

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za ocenę celującą – przyznaje się po 35 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 30 punktów,
c) za ocenę dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
d) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 15 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 10 punktów;

Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za ocenę celującą – przyznaje się po 30 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
c) za ocenę dobrą – przyznaje się po 20 punktów,
d) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 10 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 5 punkty.

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.

Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, powyższe zasady przestają obowiązywać.

Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Branżowa Szkoła II Stopnia 

1. Od 03.06.2024 r. do 26.06.2024 r. do godz. 1500    – składanie wniosków branżowej szkoły II stopnia – wydanie kandydatom skierowań na badanie lekarza medycyny pracy (w sekretariacie ZS Nr 2)

2. Od 21.06.2024 r. do 01.07.2024 r. do godz. 1500 – należy dostarczyć kopie lub oryginały:

  • świadectwa ukończenia szkoły branżowej 1 stopnia

3. 02.07.2024 r.  godz. 1200– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4. Od 21.06.2024 r. do 01.07.2024 r. do godz. 1500 – należy dostarczyć:

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia
    praktycznej nauki zawodu

5. 11.07.2024 r.  godz. 1200 – ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 6. Od 12.07.2024 r. do 25.07.2024 r.- składanie wypełnionego kwestionariusza słuchacza przyjętego szkoły oraz 2 fotografii

Skip to content