wtorek, 16 kwietnia, 2024
zs2warcislaw.eu

HISTORIA SZKOŁY

Historia Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, powszechnie zwanego: „Zawodówka”, „Majami”, zaczyna się w roku szkolnym 1965/1966, gdy zapadła decyzja o likwidacji Państwowego Liceum Pedagogicznego (1952 – 1969) i naborze do dwóch klas pierwszych Technikum Budowlanego na podbudowie ZSZ (1965–1971) oraz trzech klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej (2 klas sprzedawców i 1 klasy gastronomicznej). Dyrektorem szkoły był mgr Jan Biskup.

1966 – 1969

PAŃSTWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE

TECHNIKUM BUDOWLANE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (kierunek sprzedawca i gastronomiczny)

Gdy ostatnie klasy Państwowego Liceum Pedagogicznego opuściły mury szkoły, gospodarzami poczuli się uczniowie Technikum Budowlanego.

1969 – 1971

TECHNIKUM BUDOWLANE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (kierunek sprzedawca i gastronomiczny)

W 1971 pożegnano długoletniego dyrektora mgr Jana Biskupa. Nowym dyrektorem został mgr inż. Jerzy Kukulski.

1971 – 1973

TECHNIKUM BUDOWLANE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (kierunek sprzedawca i gastronomiczny)

1973 – 1974

TECHNIKUM BUDOWLANE

LICEUM ZAWODOWE (kierunek kelner – bufetowy)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (kierunek sprzedawca
i gastronomiczny)

W budynku szkoły uczyły się 3 klasy Liceum Zawodowego (2 klasy o profilu kelner – bufetowy, 1 klasa o profilu sprzedawca – magazynier) oraz 15 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1974 – 1975

TECHNIKUM BUDOWLANE

LICEUM ZAWODOWE (kierunek kelner – bufetowy i sprzedawca – magazynier)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (kierunek sprzedawca i gastronomiczny)

1975 – 1982 LICEUM ZAWODOWE (kierunek kelner – bufetowy i sprzedawca – magazynier)

 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (kierunek sprzedawca i gastronomiczny)

1980 – 1981 19 oddziałów o specjalnościach: sprzedawca, kucharz, wielozawodowe

1982 – 1992 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. JANKA KRASICKIEGO (kierunki: sprzedawca, kucharz i wielozawodowy – m.in. piekarz, ciastkarz, fryzjer, kelner, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych)

W 1984 dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostaje, po odejściu na emeryturę mgr inż. Jerzego Kukulskiegomgr Kazimierz Margol.

Dzięki jego licznym kontaktom i współpracy z zakładami opiekuńczymi (m.in. Spółdzielnia „Warcisław”, PSS Społem, WPHW) wprowadził wiele zmian w zakresie estetyki szkoły, internatu, sali gimnastycznej.

W budynku głównym szkoły m.in.: położenie boazerii na korytarzach szkolnych, zerwanie z korytarzy oraz klas linoleum i położenie płytek PCV, wymiana ławek i krzeseł we wszystkich klasach, wymiana oświetlenia we wszystkich klasach, zagospodarowanie auli na potrzeby ZSZ.

Sala gimnastyczna została w całości remontowi (cyklinowanie parkietu i namalowanie nowych linii do gier, malowanie sali wszystkich pomieszczeń, położenie boazerii na korytarzu, wymieniono wszystkie okna szklane na LUXFERY, wykonano balkon dla kibiców). Zagospodarowano pomieszczenia na pokój nauczycieli WF – u oraz na sprzęt sportowy. Na zewnątrz wykonano odcinek żużlowy bieżni oraz skoczni i rzutni do dysku i kuli. Wykonano również boisko asfaltowe do gry w piłkę ręczną.

W internacie wymieniono cała stolarkę okienną i drzwiową, zlikwidowano wszystkie wyjścia ze stołówki na taras, wyłożono stołówkę boazerią, zagospodarowano pomieszczenia dla kierownika internatu oraz wychowawców i wymieniono w tych pomieszczeniach meble na nowe, wyposażono wszystkie pomieszczenia mieszkalne w nowe tapczany, wyremontowano i uruchomiono łaźnię dla wychowanków, przeprowadzono remont wszystkich łazienek i sanitariatów. Wykonano remont kuchni i wyposażono ją w nowy sprzęt. Wygospodarowano
i wyposażono pomieszczenia na bibliotekę oraz dla intendentki i magazynierki. Na zewnątrz wykonano nowe ogrodzenie wokół posesji internatu oraz boisko asfaltowe do gry w piłkę siatkową.

W roku 1987 szkoła jest organizatorem pierwszego Zjazdu Absolwentów (byłego) Państwowego Liceum Pedagogicznego.
W pracach przygotowawczych zaangażowane jest całe Grono Pedagogiczne i młodzież. Szkoła tętni życiem, organizowane są różnorodne imprezy kulturalne i sportowe, oczywiście pod patronatem Samorządu Szkolnego. Prężnie działa kabaret prowadzony przez nauczycielkę j. polskiego mgr Mirosławę Kubacką, która sama pisze teksty, reżyseruje i zajmuje się scenografią.

21.10.1988 r. odbyła się wspaniała uroczystość nadania imienia Janka Krasickiego i wręczenia sztandaru Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Praca szkoły jest widoczna w mieście i województwie, dlatego właśnie wyróżniono ją „Orderem Za Zasługi Dla Województwa Koszalińskiego”. Piękną tradycją szkoły staje się przyznawanie MEDALU SZKOŁY najlepszym uczniom oraz wybitnym gościom, którzy w jakiś sposób pomogli szkole.

W 1991 na emeryturę odchodzi dyrektor mgr Kazimierz Margol, a jego miejsce zajmuje mgr inż. Irena Górska.

Od września 1992 po wygranym konkursie na stanowisko dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostaje mgr inż. Maria Schulz (pełniąc tę funkcję przez ponad 20 lat).

W roku tym otwarto także nowy kierunek kształcenia – technik żywienia zbiorowego.

1992

Technikum Zawodowe (kierunek: żywienie zbiorowe)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kierunki: sprzedawca, kucharz, wielozawodowe)

W roku następnym dokonano również naboru do Liceum Zawodowego kelner – bufetowy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeistoczyła się w Zespół Szkół Zawodowych, bowiem skupiała już w sobie trzy różne typy szkół: „zawodówkę”, technikum i liceum. Dostosowując warunki szkoły do potrzeb kształcenia utworzono: salę komputerową, obsługi konsumenta, salę zajęć terapeutycznych.

1993 – 2002

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Technikum Zawodowe

Liceum Zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zmodernizowano i doposażono 2 pracownie technologiczne. Stworzono także jeden z najnowocześniejszych gabinetów – do nauczania multimedialnego. Wiele zrobiono także w zakresie estetyki pomieszczeń, zwłaszcza sanitariatów, szatni w sali gimnastycznej i korytarzy szkoły, które wyłożono terakotą.

1995 – 1996 Zespół Szkół Zawodowych

Kurator Oświaty doceniając osiągnięcia szkoły i rolę, jaką pełni ona w środowisku, wyraził zgodę na nadanie imienia „Księcia Warcisława IV” i ufundowanie sztandaru Zespołu Szkół Zawodowych. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbyły się 31 maja 1996 r.

Szkoła staje się członkiem założycielem Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

2002 – Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV

Decyzją organu prowadzącego z dniem 1 stycznia 2002r. Zespół Szkół Zawodowych został przekształcony w Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV. W roku szkolnym 2002/03 zostały utworzone w naszej szkole dwa oddziały integracyjne, a w roku kolejnym powstał jeszcze jeden oddział umożliwiający kontynuowanie edukacji i zdobycie zawodu piekarza i cukiernika uczniom niepełnosprawnym. W klasach integracyjnych uczą się i pracują uczniowie o zróżnicowanych stopniach i rodzajach upośledzenia wraz z uczniami nie dotkniętymi kalectwem.

W osiągnięciu wiedzy z zakresu podstaw programowych kształcenia ogólnego pomagają nauczyciele wspomagający, którzy współprowadzą zajęcia edukacyjne. Organizują oni również uczniów w zespoły edukacyjno- terapeutyczne dostosowując treści nauczania do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych do rozwijania umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych. Rozwijają u młodzieży motywację do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania o swoich problemach, potrzebach i stanach emocjonalnych.

Uczą zasad współistnienia społecznego, umiejętności kierowania swoim postępowaniem, umiejętności dokonywania wyboru i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, obowiązkowości i niezależności uczuciowej oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez uciekania się do agresji werbalnej czy fizycznej.

2002 – 2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. Warcisława IV

Technikum Zawodowe – 4 lenie (na podbudowie gimnazjum):

 • technik handlowiec,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji usług gastronomicznych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz,
 • technik logistyk,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik usług fryzjerskich.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-letnia (na podbudowie gimnazjum):

 • sprzedawca,
 • kucharz małej gastronomii (oddziały integracyjne),

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia (na podbudowie gimnazjum):

 • sprzedawca,
 • kucharz (oddziały integracyjne),
 • piekarz (oddziały integracyjne),
 • cukiernik (oddziały integracyjne),
 • oddziały wielozawodowe (w tym integracyjne),

3 letnie Technikum Uzupełniające (dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej):

 • technik handlowiec;
 • kucharz;

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Kolejne reformy kształcenia zawodowego wprowadzają nowe kierunki kształcenia. Zmiany dotyczą również kształcenia dorosłych. Szkoła aktywnie bierze udział w pracach związanych z przygotowanie i wdrożeniem nowych programów nauczania. Rośnie znaczenie szkoły w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

Szkoła podejmuje współpracę zagraniczną ze szkołami w Neustrelitz oraz Neumünster w Niemczach a także w Bergen op Zoom w Holandii. Wymiana młodzieży dotyczy praktyk zawodowych oraz wymiany kulturalno-oświatowej.

W latach 2014-2015 realizowane są dwa projekty w ramach programu Erasmus, związane z praktykami uczniów w Londynie.

Integralną częścią szkoły jest Internat oddany do użytku w 1958 roku.

Kolejnymi kierownikami Internatu byli: mgr Tomasz Aceckimgr Julian Rojewski, mgr Jan Miłaszewski, Witold Podwiński,
mgr inż. Maria Schulz, Wiesława Margol oraz mgr Anna Mencel (pełniąca tę funkcję do chwili obecnej).

Uczniów mieszkających w internacie zawsze otaczała atmosfera życzliwości i ciepła niemalże rodzinnego. Starano się zapewnić im dobre warunki wypoczynku, nauki własnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Dbano, by internat był drugim domem. Ogromna w tym zasługa nie tylko kolejnych w/w  kierowników, ale także pracujących zawsze z pełnym oddaniem i poświęceniem wychowawców (m.in. Kalinowska Anna, Iwaniuk Henryk).

Po kapitalnym remoncie budynku Internatu w latach 2010 – 2012, Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą (koedukacyjną) dostępną zarówno dla młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV jak i innych szkół z terenu miasta Szczecinek. Do dyspozycji młodzieży są pokoje 2-osobowe oraz pokoje 3-osobowe. Wszystkie pokoje posiadają węzeł sanitarny (prysznic, umywalka i toaleta). Młodzież stale przybywa pod opieką wykwalifikowanej kadry, na którą składają się: kierownik internatu  (Mencel Anna) oraz 4 opiekunów – wychowawców (Baranowska Anna, Osuch Alicja, Puciłowski Wiesław, Sadowińska Marta).

Mieszkańcy mają do dyspozycji:

 • salę konferencyjną w formie świetlicy z TV,
 • bezprzewodowy internet Wi-Fi w całym internacie,
 • pomieszczenie z mikrofalówką, deską do prasowania, czajnikiem bezprzewodowym.

Jesteśmy otwarci na potrzeby młodzieży i środowiska lokalnego. Wszyscy podopieczni objęci są całodobową opieką pedagogiczną od niedzieli do piątku. Przyszłość naszego internatu wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.

Internat dysponuje również przestronną salą restauracyjną i nowocześnie wyposażoną kuchnią, w której wydawane jest całodzienne wyżywienie dla młodzieży tu mieszkającej oraz obiady dla osób dochodzących z zewnątrz. Oferujemy również możliwość zamówienia usługi cateringowej świadczonej zarówno na terenie miasta Szczecinek jak i poza miastem, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Skip to content