czwartek, 18 lipca, 2024
zs2warcislaw.eu
Aktualności

Oddziały wielozawodowe

Klasy wielozawodowe

W szkole funkcjonują klasy wielozawodowe tzn. w jednej klasie znajdują się osoby zdobywające różne zawody, a więc możemy kształcić w dowolnym wymarzonym
przez kandydata kierunku. Jedynymi warunkami są: znalezienie miejsca zajęć praktycznych w danym zawodzie oraz brak przeciwwskazań lekarskich.

Nauka trwa 3 lata i odbywa się zarówno w szkole  (przedmioty  ogólnokształcące),
jak i w zakładach pracy (2 dni w tygodniu podczas roku szkolnego) oraz podczas miesięcznych turnusów dokształcania (przedmioty zawodowe) prowadzonych w różnych ośrodkach na terenie kraju. Turnusy w zawodach: kucharz i sprzedawca odbywają się
w naszej szkole.

Bardzo ważnym aspektem nauki w szkole branżowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, dzięki czemu uczeń ma prawo do wynagrodzenia za pracę na zajęciach praktycznych , a także okres nauki wlicza się do stażu pracy.

Po podpisaniu umowy z pracodawcą uczeń szkoły branżowej staje się pracownikiem młodocianym i ma obowiązek dostarczyć umowę o pracę do szkoły.

Aby pracodawca mógł zatrudnić pracownika młodocianego musi spełnić następujące wymogi:

            – tytuł mistrza w zawodzie lub inne wykształcenie kierunkowe

            – ukończony kurs pedagogiczny/ kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

W zawodzie Fryzjer, Kucharz, Sprzedawca, Cukiernik, Piekarz wymagana jest książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych – skierowanie na badania wydaje szkoła.

Pracodawca po podpisaniu umowy kieruje pracownika młodocianego na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w danym zawodzie i dokonania wpisu do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczy. Jest to jeden egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.
Po jego zdaniu uczniowie otrzymują tytuł zawodowy- dyplom ten jest honorowany również poza granicami kraju.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Trwać ona będzie 3lata, pozwoli uzyskać dodatkowe kwalifikacje, zdobyć tytuł technika, maturę i umożliwia dalsze kształcenia na studiach.

W jakich zawodach można się kształcić?

Najczęściej wybierane zawody to:

 • Kucharz,
 • Piekarz,
 • Cukiernik,
 • Fryzjer,
 • Sprzedawca,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Blacharz  samochodowy,
 • Ślusarz,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Rolnik,
 • Stolarz,
 • Magazynier- logistyk. 

Skip to content