środa, 21 lutego, 2024
zs2warcislaw.eu

LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcegoi matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

  • Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
    W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych

Uwaga !
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa decyzją
Ministra Edukacji Narodowej
zajęcia są odwołane od
12 do 25 marca 2020r.  

Plan zajęć VI semestru
słuchaczy
I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolny 2019/2020

Skip to content