LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych

UWAGA !

EGZAMIN POPRAWKOWY  DLA SEMESTRU VI
Z JĘZYKA POLSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ 11-06-2019 O GODZ. 13.30 

NATOMIAST EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI
ODBĘDZIE SIĘ W SIERPNIU.
(data zostanie podana w późniejszym terminie)

HARMONOGRAM ZAJĘC LICEUM DLA DOROSŁYCH
    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

IV semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

07.06.2019

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50-19.05 25 Język niemiecki – (3h)   R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   R Magdalena Sobolewska

08.06.2019

08.00-11.00 9 Geografia – (4h) R Sylwia Zelmanowska
11.05 13 Egzamin pisemny i ustny
z matematyki
Anna Butoka

14.06.2019

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50 9 Egzamin ustny z geografii Sylwia Zelmanowska

15.06.2019

08.00 12 Egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego
Katarzyna Kuleszyńska
10.30 25 Egzamin pisemny i ustny
z j. angielskiego i niemieckiego
Agnieszka Michowska
30 Magdalena Sobolewska

*R – rozszerzenie