LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

Sesja poprawkowa trwa do 28 lutego 2019
(Na egzamin poprawkowy słuchacz umawia się indywidualnie z nauczycielem przedmiotu) 

HARMONOGRAM ZAJĘC LICEUM DLA DOROSŁYCH
    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

IV semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
15.02.2019
14.30-16.45 25 Język niemiecki – (3h)   Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   Magdalena Sobolewska
16.50-19.05 5 Historia i społeczeństwo (3h) Ryszard Łysiak

16.02.2019

08.00-10.15 25 Język niemiecki – (3h)   Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   Magdalena Sobolewska
10.20-12.35 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

22.02.2019

14.30-16.45 25 Język niemiecki – (3h)   Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   Magdalena Sobolewska
16.50-19.05 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska

23.02.2019

08.00-10.15 25 Język niemiecki – (3h)   Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   Magdalena Sobolewska
10.20-12.35 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

*R – rozszerzenie

VI semestr

Uwaga ! Egzamin porawkowy z matematyki za V semestr odbędzie się
27.02.2019 godz. 15.30 w sali nr 17

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
15.02.2019
14.30-16.45 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska
16.50-19.05 25 Język niemiecki (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h)   Magdalena Sobolewska

16.02.2019

08.00-10.15 4 Geografia (3h) R Maria Siebert
10.20-12.35 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska

22.02.2019

14.30-16.45 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska
16.50-19.50 25 Język niemiecki (4h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski (4h)   Magdalena Sobolewska

23.02.2019

08.00-10.15 4 Geografia (3h) R Maria Siebert
10.20-12.35 25 Język niemiecki (3h)  R Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h)   R Magdalena Sobolewska

*R – rozszerzenie