LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.    

HARMONOGRAM ZAJĘC LICEUM DLA DOROSŁYCH
    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

III semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

30.11.2018

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50-19.05 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

01.12.2018

08.00-09.30 13 Matematyka (4h) Anna Butoka
09.35-12.35 5 Historia i społeczeństwo (2h) Ryszard Łysiak
Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

07.12.2018

14.30-16.00 5 Historia i społeczeństwo (2h) Ryszard Łysiak
16.05-19.05 9 Geografia – (4h) R Sylwia Zelmanowska

08.12.2018

08.00-11.00 25 Język niemiecki – (4h)  R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (4h)  R Magdalena Sobolewska
11.05-13.20 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska

14.12.2018

14.30-16.00 5 Historia i społeczeństwo (2h) Ryszard Łysiak
16.05-18.20 13 Egzamin pisemny i ustny
z matematyki (3h)
Anna Butoka

15.12.2018

08.00-10.15 25 Język niemiecki – (3h)  R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)  R Magdalena Sobolewska
10.20-12.35 9 Geografia – (3h)  R Sylwia Zelmanowska

V semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

30.11.2018

14.30-16.45 18 Język polski (3h) Grażyna Michałowska
16.50-19.05 25 Język niemiecki (3h) R Agnieszka Michowska
30 Język angielski (3h)  R Magdalena Sobolewska

01.12.2018

08.00-10.15 4 Geografia (3h) Maria Siebert
10.20-13.20 17 Matematyka (4h) Zofia Orłowska
Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
07.12.2018
14.30-16.00 25 Język niemiecki (2h) R Agnieszka Michowska
30 Język angielski (2h)  R Magdalena Sobolewska
16.05-19.05 18 Język polski (4h) Grażyna Michałowska

08.12.2018

08.00-11.00 4 Geografia (4h) Maria Siebert
11.05-12.35 25 Język niemiecki (2h) R Agnieszka Michowska
30 Język angielski (2h)  R Magdalena Sobolewska

14.12.2018

14.30-17.30 18 Język polski (4h) Grażyna Michałowska
17.35-19.05 25 Język niemiecki (2h) R Agnieszka Michowska
30 Język angielski (2h)  R Magdalena Sobolewska

15.12.2018

08.00-10.15 17 Egzamin pisemny i ustny
z matematyki (3h)
Zofia Orłowska
10.20-12.35 4 Geografia (3h) Maria Siebert

*R – rozszerzenie