LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

     HARMONOGRAM ZAJĘĆ LICEUM DLA DOROSŁYCH

                       W ROKU SZKOLNYM 2017/2018            

IV semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

11.05.2018

14.30-16.45 17 Matematyka (3h) Zofia Orłowska
16.50-19.05 25 Język niemiecki rozszerzenie (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski rozszerzenie (3h) Magdalena Sobolewska

12.05.2018

08.00-10.00 5 Egzamin ustny z geografii Maria Siebert
10.00-13.00 25 Język niemiecki rozszerzenie (4h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski rozszerzenie (4h) Magdalena Sobolewska

18.05.2018

14.30-16.45 18 Egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego
Grażyna Michałowska
16.50-19.05 25 Język niemiecki rozszerzenie (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski rozszerzenie (3h) Magdalena Sobolewska

19.05.2018

08.00-10.15 25 Język niemiecki rozszerzenie (3h) Agnieszka Michowska
30 Język angielski rozszerzenie (3h) Magdalena Sobolewska

25.05.2018

14.30-16.45 17 Egzamin pisemny i ustny
z matematyki
Zofia Orłowska
16.45 25 Egzamin pisemny i ustny
z j. angielskiego i niemieckiego
Agnieszka Michowska
30 Magdalena Sobolewska