LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

dla słuchaczy
I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolny 2018/2019

Lp. Data/godzina Przedmiot Sala Nauczyciel
SEMESTR IV
1. 27.08.2019

godz. 900

Język polski 12 Katarzyna Kuleszyńska
2. 28.08.2019
godz. 900
Matematyka 13 Anna Butoka

SEMESTR VI

1. 28.08.2019

godz. 900

Matematyka

17

Zofia Orłowska