LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych

Uwaga !

Plan zajęć VI semestru słuchaczy
I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolny 2019/2020

Godzina

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

31.01.2020

14.30-16.45

12

Język polski (3h)

Katarzyna Kuleszyńska

16.50-19.05

25

Język niemiecki – (3h)  

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (3h)  

Magdalena Sobolewska

01.02.2020

08.00-10.15

13

Matematyka (3h)

Anna Butoka

10.20-13.20

9

Geografia – (4h) R

Sylwia Zelmanowska

28.02.2020

14.30-16.45

13

Matematyka (3h)

Anna Butoka

16.50-19.05

25

Język niemiecki – (3h) R

Agnieszka Michowska

30

Język angielski – (3h) R

Magdalena Sobolewska

29.02.2020

08.00-10.15

9

Geografia – (3h) R

Sylwia Zelmanowska

10.20-12.35

12

Język polski (3h)

Katarzyna Kuleszyńska