LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych

Uwaga !

Plan zajęć V semestru słuchaczy
I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolny 2019/2020

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

25.10.2019

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50-19. 05 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

26.10.2019

08.00-10.15 13 Matematyka (3h) Anna Butoka
10.20-13.20 25 Język niemiecki – (4h)    Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (4h)    Magdalena Sobolewska
Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
08.11.2019
14.30-16.45 13 Matematyka (3h) Anna Butoka
16.50-19. 05 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska

09.11.2019

08.00-10.15 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska
10.20-12.35 25 Język niemiecki – (3h)  R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   R Magdalena Sobolewska

15.11.2019

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50-19.05 25 Język niemiecki – (3h)  R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   R Magdalena Sobolewska

16.11.2019

08.00-10.15 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska
10.20-13.20 13 Matematyka (4h) Anna Butoka

22.11.2019

14.30-16.45 13 Matematyka (3h) Anna Butoka
16.50-19. 05 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

23.11.2019

08.00-10.15 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
10.20-13.20 25 Język niemiecki – (4h)   R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (4h)   R Magdalena Sobolewska