LICEUM DLA DOROSŁYCH

UWAGA !

Zgodnie z rozporządzeniem egzamin semestralny dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz uzyskał z prac kontrolnych pozytywne oceny. 
W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,
w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę.

Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

Uwaga !
12 – 13 kwietnia 2019 zajęcia
IV semestru odwołane !

HARMONOGRAM ZAJĘC LICEUM DLA DOROSŁYCH
    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

IV semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel
12.04.2019
14.30-16.45 25 Język niemiecki – (3h)   R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   R Magdalena Sobolewska
16.50-19.05 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

13.04.2019

08.00-10.15 5 Historia i społeczeństwo (3h) Ryszard Łysiak
10.20-12.35 13 Matematyka (3h) Anna Butoka

26.04.2019

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50-19.05 25 Język niemiecki – (3h)   R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   R Magdalena Sobolewska

27.04.2019

08.00-10.15 13 Matematyka (3h) Anna Butoka
10.20 5 Historia i społeczeństwo – egzamin ustny Ryszard Łysiak

10.05.2019

14.30-16.45 12 Język polski (3h) Katarzyna Kuleszyńska
16.50-19.05 9 Geografia – (3h) R Sylwia Zelmanowska

11.05.2019

08.00-10.15 25 Język niemiecki – (3h)   R Agnieszka Michowska
30 Język angielski – (3h)   R Magdalena Sobolewska
10.20-12.35 13 Matematyka (3h) Anna Butoka

*R – rozszerzenie

VI semestr

Godzina Sala Przedmiot Nauczyciel

05.04.2019

14.30 18 Egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego
Grażyna Michałowska

06.04.2019

8.00 13 Egzamin pisemny i ustny
matematyki
Anna Butoka

*R – rozszerzenie