Nabór do szkoły

 – Wniosek o przyjęcie do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia (nowy wzór)

 – Kwestionariusz ucznia przyjętego do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia(nowy wzór)

– Zaświadczenie – dla młodocianych pracowników

 – Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

– skierowanie do internatu [pobierz PDF 97 KB]

Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Termin składania podań: od 17 maja do 21 czerwca 2021

2. 17.05 – 26.07.2021 – kandydaci muszą odebrać skierowanie na badanie lekarza medycyny pracy wydawane przez sekretariat ZS Nr 2

3. Wymagane dokumenty: od 25 czerwca do 14 lipca 2021

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko),
 • kartę zdrowia (składa się bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej), ksero aktu urodzenia (do wglądu),
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,
 • wniosek o przyjęcie do internatu.

Kandydaci do szkół zawodowych załączają dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia zawodowego (do 20 sierpnia 2021 r.),
 • odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • kandydaci do klas integracyjnych obowiązkowo załączają orzeczenie z poradni pedagogiczno – psychologicznej, w szkole funkcjonują klasy integracyjne w oparciu o niepełnosprawność w stopniu lekkim z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej,

4. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych nastąpi w dniu 22 lipca 2021 r.

5. Od 23 do 30 lipca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

6. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, do 30 lipca 2021 r., kandydaci przyjęci, którzy będą chcieli podjąć naukę w Zespole Szkół Nr 2 mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty z OKE.

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 2 sierpnia 2021 r. do godz.14:00

8. Kryteria przyjmowania:
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach:

a) z języka polskiego,
b) z matematyki
– mnoży się przez 0,35;

a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów;
2) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
3) za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
4) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
5) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach
i konkursach:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uwaga! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, gdzie powinny być m.in. odnotowane:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

Podejmowanie decyzji, które szczególne osiągnięcia ucznia zostaną wpisane na świadectwie – z uwzględnieniem powyższych przepisów – należy do dyrektora szkoły. Wyżej wymienione zawody powinny być organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.

Osoby zwolnione z obowiązku przystępowania do egzaminu ósmoklasisty:

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za ocenę celującą – przyznaje się po 35 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 30 punktów,
c) za ocenę dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
d) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 15 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 10 punktów;

Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za ocenę celującą – przyznaje się po 30 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
c) za ocenę dobrą – przyznaje się po 20 punktów,
d) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 10 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 5 punkty.

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.

Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, powyższe zasady przestają obowiązywać.

Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Branżowa Szkoła II Stopnia oraz Szkoła Policealna

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej lub branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 30.06.2021 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w posterowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 (ustawa Prawo Oświatowe -Dz.U. z 2020 r. Poz. 910 ze zmianami) do 7.07.2021 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9.07.2021r.
4 Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie
 do 12.07.2021 r.
6 Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, zaświadczenia
zawodzie  nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
nauczanym w branżowej szkole II stopnia,  a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 14.07.2021 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.07.2021 r.

do godz. 1000

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

1. Termin składania podań i dokumentów:
– do 30 czerwca 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie kandydata,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę,
 • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko),
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje wyłącznie złożenie dokumentów oraz oświadczenie woli nauki.
Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych – 9 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów do 14 lipca 2021 r. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 16 lipca 2021r.

Skip to content