Nabór do szkoły

 – Podanie do Technikum Zawodowego i Szkoły Branżowej I Stopnia

 – Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

– skierowanie do internatu

Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia

1. Termin składania podań: od 09 maja do 18 czerwca 2019

2. Wymagane dokumenty: od 21 do 28 czerwca 2019

 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • kartę zdrowia, ksero aktu urodzenia,
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,

Kandydaci do szkół zawodowych załączają dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia zawodowego,
 • odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • kandydaci do klas integracyjnych obowiązkowo załączają orzeczenie z poradni pedagogiczno – psychologicznej, w szkole funkcjonują klasy integracyjne w oparciu o niepełnosprawność w stopniu lekkim z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej,

3. Kryteria przyjmowania:
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 pkt.);
– po 0,2pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów;
– język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka i chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym;
60 punktów przyznawanych przez ZS nr 2 za oceny ze świadectwa z następujących przedmiotów: język polski oraz do wyboru trzy przedmioty: język obcy, matematyka, geografia, biologia lub historia (liczona jest najwyższa ocena):
– celujący – 15 pkt.,
– bardzo dobry – 12 pkt.,
– dobry – 9 pkt.,
– dostateczny – 5 pkt.,
40 punktów dodatkowych za szczególne osiągnięcia w tym:
– za zdobycie tytułu finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. – 10 pkt.;

– za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5pkt.

laureaci konkursów wojewódzkich i ponad-wojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu – przyjmowani są niezależnie od ustalonych kryteriów.
kandydaci do szkoły zasadniczej przyjmowani są niezależnie od liczby uzyskanych punktów, jedynie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.

Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, powyższe zasady przestają obowiązywać.

Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych nastąpi w dniu 5 lipca 2019r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, do 10 lipca 2019r., kandydaci przyjęci, którzy będą chcieli podjąć naukę w Zespole Szkół Nr 2 mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego z OKE oraz zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 12 lipca 2019r. do godz.12:00

Do 12 sierpnia 2019r. – rekrutacja uzupełniająca.

Szkoła Policealna i Liceum Uzupełniające

1. Termin składania podań i dokumentów:
– do 29 sierpnia 2019r. – Liceum Uzupełniające dla dorosłych,
– do 29 sierpnia 2019r. – Szkoła Policealna

Wymagane dokumenty:

 • podanie kandydata,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę,
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym,
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje wyłącznie złożenie dokumentów oraz oświadczenie woli nauki.
Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019r.