Nabór do szkoły

 – Podanie do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia

– Zaświadczenie – dla młodocianych pracowników

 – Podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

– skierowanie do internatu

Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Termin składania podań: od 15 czerwca do 10 lipca 2020

2. 15.06 – 14.08.2020 – kandydaci muszą odebrać skierowanie na badanie lekarza medycyny pracy wydawane przez sekretariat ZS Nr 2

3. Wymagane dokumenty: od 26 czerwca do 10 lipca 2020

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko),
 • kartę zdrowia, ksero aktu urodzenia,
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,
 • wniosek o przyjęcie do internatu.

4. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. –  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kandydaci do szkół zawodowych załączają dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia zawodowego (do 18 sierpnia 2020 r.),
 • odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • kandydaci do klas integracyjnych obowiązkowo załączają orzeczenie z poradni pedagogiczno – psychologicznej, w szkole funkcjonują klasy integracyjne w oparciu o niepełnosprawność w stopniu lekkim z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej,

5. Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

6. Kryteria przyjmowania:
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

Wynik przedstawiony w procentach:

a) z języka polskiego,
b) z matematyki
– mnoży się przez 0,35;

a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) za ocenę celującą – przyznaje się po 18 punktów;
2) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
3) za ocenę dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
4) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
5) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Przeliczania na punkty kryterium osiągnięć uzyskanych w zawodach
i konkursach:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uwaga! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, gdzie powinny być m.in. odnotowane:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

Podejmowanie decyzji, które szczególne osiągnięcia ucznia zostaną wpisane na świadectwie – z uwzględnieniem powyższych przepisów – należy do dyrektora szkoły. Wyżej wymienione zawody powinny być organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.

Osoby zwolnione z obowiązku przystępowania do egzaminu ósmoklasisty:

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za ocenę celującą – przyznaje się po 35 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 30 punktów,
c) za ocenę dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
d) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 15 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 10 punktów;

Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) za ocenę celującą – przyznaje się po 30 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się po 25 punktów,
c) za ocenę dobrą – przyznaje się po 20 punktów,
d) za ocenę dostateczną – przyznaje się po 10 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – przyznaje się po 5 punkty.

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.

Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, powyższe zasady przestają obowiązywać.

Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020r.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, do 18 sierpnia 2020 r., kandydaci przyjęci, którzy będą chcieli podjąć naukę w Zespole Szkół Nr 2 mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty z OKE.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020r. do godz.14:00

Szkoła Policealna i Liceum Uzupełniające

1. Termin składania podań i dokumentów:
– do 30 czerwca 2020r. – Liceum Uzupełniające dla dorosłych,
– do 30 czerwca 2020r. – Szkoła Policealna

Wymagane dokumenty:

 • podanie kandydata,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę,
 • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: imię i nazwisko),
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym,
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach,

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje wyłącznie złożenie dokumentów oraz oświadczenie woli nauki.
Komisja zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia rozmowy z rodzicami kandydata.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 17 lipca 2020r.

Skip to content