Konkurs fotograficzny

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym. Temat konkursu brzmi : „U nas w Majami” Regulamin konkursu przedstawiamy poniżej.

Zespół Szkół Nr 2 im Ks. Warcisława IV ogłasza konkurs fotograficzny pod tytułem: „U nas, w Majami”

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im Ks. Warcisława IV w Szczecinku.
 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie naszej szkoły, udział jest bezpłatny.
 3. Zdjęcia muszą być związane z tematem konkursu „U nas, w Majami” Mogą to być np. fotografie budynku szkoły, portrety uczniów, sal lekcyjnych, zdjęcia z imprez szkolnych, czy kompozycje specjalnie przygotowane na konkurs.
 4. Przesłanie prac jest jednocześnie zgłoszeniem chęci udziału w konkursie i odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres paninformatykzs2@gmail.com.  W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia będące oryginalnymi pracami autora.
 5. Prace konkursowe, 3 zdjęcia można przesyłać do dnia 8 maja 2019 roku. W temacie mejla z załączonymi zdjęciami należy wpisać: Konkurs fotograficzny 2019 i podać imię, nazwisko i klasę ucznia biorącego udział. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 maja 2019r.
 6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia postanowień regulaminu lub narusza obowiązujące prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 8. Fotografie mogą być edytowane elektronicznie. Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek formy fotomontażu.
 9. Każdy autor ma prawo zgłosić trzy fotografie w dowolny sposób interpretujące temat konkursu. Prace winny być w formie plików JPEG kolorowych, bądź czarno-białych o wymiarach nie mniejszych niż 600 pikseli na krótszym boku. Plik musi zawierać tytuł i imię i nazwisko autora.
 10. Wszystkie prace zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez jury.
 11. W przypadku zgłoszenia przez jednego autora więcej niż trzech zdjęć, jury nie będzie oceniało żadnego.
 12. W przypadku zgłoszenia się poniżej trzech uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 13. Jury przyzna zwycięzcy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Za pierwsze miejsce będzie przyznany bon do Empiku. Wszystkie nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły i na szkolnym facebookowym fanpage’u.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w ewentualnej wystawie pokonkursowej jak i materiałach promocyjnych Zespołu Szkół Nr 2 im Ks. Warcisława IV.
 15. Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.
 16. Werdykt jury jest ostateczny.
 17. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).